ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD (ČISTIČKY)

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

DOMOVÉ ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD TYP BIOCLAR B6 - B40

ÚČEL ČOV

ČOV slúžia k čisteniu splaškových odpadových vôd z rodinných domov, skupín rodinných domov, bytových domov ako aj k čisteniu splaškových odpadových vôd z iných objektov (hotely, reštaurácie, školy, škôlky, výrobné haly a prevádzky, atď.) pred ich vypúšťaním do vodných tokov, dažďovej kanalizácie, prípadne do podzemných vôd vsakovaním.

 Je zakázané vypúšťať do odpadových vôd toxické látky, farby, laky, kyseliny a lúhy vo veľkej koncentrácii, väčšie množstvo čistiacich prostriedkov s obsahom dezinfekčných činidiel, napr. chlóru (t.j. škodlivé, obzvlášť škodlivé a nebezpečné látky v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách). Nie je možné napojiť do čistiarne odpadových vôd dažďové vody, vody z vypúšťania bazénov a chladiace vody. Pri vzniku veľkého objemu teplých vôd zo zdroja je treba zabezpečiť, aby teplota pritekajúcich odpadových vôd nebola vyššia ako 35oC.  Ak je súčasťou zdroja kuchyňa pre hromadné stravovanie, je treba pred čistiareň predradiť vhodne dimenzovaný lapač tukov. Použité rastlinné oleje ako aj kuchynský odpad nepatria do odpadových vôd pritekajúcich na ČOV. Čistiarne odpadových vôd sú prispôsobené kolísaniu množstva a kvality odpadových vôd, ale pri veľmi veľkom kolísaní zaťaženia čistiarne (napr. reštaurácie alebo hotely s výraznou sezónnou prevádzkou) sa doporučuje zaradenie vyrovnávacej nádrže pred biologickým čistením odpadových vôd.

POPIS TECHNOLÓGIE ČOV TYP BIOCLAR B6 - B40

Surová odpadová voda priteká do prvej sekcie neprevzdušňovanej zóny (anaeróbno-fermentačná a denitrifikačná zóna, AF-D-zóna). V tejto sekcii sa nachádza dierkovaný rošt, ktorý slúži na zachytenie hrubých nečistôt. Organicky odbúrateľné nečistoty ako papier, kuchynské zvyšky, hrubé nečistoty atď. sú pomocou čerpania zmesi odpadovej vody a biologického kalu zo štvrtej sekcie neprevzdušňovanej zóny mamutkovým čerpadlom postupne rozbíjané a zúžitkované mikroorganizmami. Rozbíjanie hrubých nečistôt sa dosiahne hydrodynamickou silou čerpanej kvapaliny. Čerpanie zabezpečí okrem toho aj cirkuláciu celého objemu neprevzdušňovanej zóny a tým udržanie biologického kalu vo vznose. V AF-D-zóne sa odohrávajú procesy anaeróbnej fermentácie a denitrifikácie, počas ktorých sa odbúravajú ťažko rozložiteľné látky a dusičnany sa menia na plynný dusík, ktorý uniká do atmosféry.

Zmes biologického kalu a odpadovej vody (tzv. aktivačná zmes) odteká cez prepad v deliacej stene do prevzdušňovanej zóny. V prevzdušňovanej zóne (tzv. nitrifikačná zóna, N-zóna) dochádza vplyvom dodávaného kyslíka vo forme veľmi jemných vzduchových bublín cez membránové prevzdušňovacie elementy k oxidácii organických látok a amoniakálneho dusíka. Vplyvom dostatočne dlhej doby zdržania a veku biologického kalu dochádza aj k aeróbnej stabilizácii kalu.

NAŠA PRÁCA

Ponúkame výrobu, spustenie čistenie a pozáručný servis

NAJPREDÁVANEJŠIA ČOV

ČISTIAREŇ ODPADOVÝCH VÔD B6

Technológia BIOCLAR pre 4 - 6 osôb

Telefonický kontakt
PO - PI: 08:00 - 18:00

+421 911 330 403

Emailová adresa
non-stop

plasters@plasters.sk

Adresa výroby
PO - PI: 08:00 - 16:30
Štvrtok na Ostrove  93040
Horný diel 664
  • Facebook Sociální Icon
  • Instagram sociální Icon
  • YouTube Sociální Icon
  • Google+ Sociální Icon

© Copyright 2018 - 2018 | Plasters Software Development | All Rights Reserved